Anunț de recrutare Sef secție UPU

Anunț   de recrutare

 

 

          IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or. Ungheni, str. Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcției vacante  Sef secție UPU

               

   

     La concurs pot participa  persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 • au cetățenia R. Moldova;
 • au cetățenia altor state, domiciliu si permis de  lucru in Republica Moldova;
 • cunosc limba română scris și vorbit;
 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare, atestata  pe baza adeverinței medicale;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea  funcției;
 • îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru  postul respectiv;
 •  îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului :

- vechimea în munca  în specialitate  de cel  puțîn  5 ani ;

     - deține  categorie de calificare  în specialitate;  

     - nu deține statutul  de   pensionar pentru limită de vârstă.

 

 

     La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri în domeniul corespunzător;
 • copia  de adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate; 
 • curriculum vitae;
 • copia certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;
 • referințe de la locurile  anterioare de lucru

    

    

 

 

 

 

 

Dosarul necesită a fi depus fizic la Secția Resurse umane  a  IMSP SR Ungheni.

 

     Termenul limită de depunere a dosarului - data  27.06.2024, orele 16:00.

 

Data concursului va fi numită după examinarea conformității dosarelor depuse și obținerea certificatelor de cazier privind integritatea profesională  eliberate de către Centrul Național Anticorupție pe fiecare dintre concurenții dosarele cărora au fost admise.

Concursul poate avea loc dacă cel puțin un concurent a întrunit toate cerințele obligatorii stabilite.         

  

Pentru informații suplimentare:

      Stela Toloaca, sef secție resurse umane  - persoana   responsabile de   primirea dosarelor și de oferirea  informațiilor suplimentare, telefon de contact  023622582

adresa de e-mail: imsp-sr-ungheni@mail.ru, adresa poștală  Ungheni -3600,                 str. Națională, 37 .

 

 

FIŞA    POSTULUI

ŞEF   UNITATI    PRIMIRI  URGENTE (UPU) 

           

Capitolul I

Dispoziții generale

 

Autoritatea:   IMSP   Spitalul  Raional  Ungheni

Adresa:or.Ungheni, str.Națională,37

Compartimentul:  sectia  UPU

Denumirea  postului:  şef   secţie

Nivelul de salarizare: conform legislației în vigoare

 

Capitolul II

Descrierea  funcției

 

Scopul general al postului: este responsanbil de  pregătirea specială, disciplina şi starea moral psihologică a personalului subordonat, menţinerea ordinii interioare în cadrul secţiei, de integritatea şi starea utilajului, mobilei şi altor bunuri materiale ale secţiei, de conducerea gospodăriei secţiei

 

Sarcini de bază:

-organizează activitatea personalului medical din subordine şi poartă responsabilitate totală de calitatea şi cultura deservirii  pacienţilor din secţie;

-  participă activ la promovarea Standartul de organizare , functionare si practica in cadrul UPU

Politicilor, Programelor de dezvoltare a instituţiei;

-asigură păstrarea patrimoniului subdiviziunii subordonate;

-asigură respectarea disciplinei de muncă şi executive a personalului din subordine în conformitate cu Actele normative în vigoare, Statutul şi Regulementul instituţiei, Contractul Colectiv de muncă, Ordinele interne, Regulamentul de activitate a secţiei.

 

Atribuții de serviciu:

 

 1.  asigură pregătirea permanentă a secţiei pentru acordarea ajutorului necesar;
 2. organizeaza si asigura indeplinirea promta si corecta  a sarcinilor stabilite  in Standartul de organizare , functionare si practica in cadrul UPU
 3.  asigură o bună armonie în relaţiile sale cu colegii şi subalternii sai pentru o atmosferă sănătoasă în colectivul subordonat, în scopul creării condiţiilor optimale de activitate;
 4.  planifică lucrul secţiei, conform planului activităţilor de bază ale IMSP, misiunilor secţiei şi indicaţiilor şefilor supeiori;
 5.  asigură controlul permanent asupra calităţii activităţii medicilor, asistentelor medicale şi personalului medical inferior subordonat;
 6.  repartizează obligaţiile între personalul secţiei şi  controlează  îndeplinirea lor corectă;
 7. elaboreaza graficul medicilor de urgenta  si a medicilor de specialitatea angajati ai UPU, stabilirea mediiclor responsabili de tura, cu informartea acestora;
 8.  coordoneaza graficul medicilor liniilor de garda care vor activa in UPU;
 9. se   include  in rezolvarea cazurilor de urgenta in vederea solutionarii promte a acestora;
 10. elaborareaza    Planul  de actiuni in cazul unui flux masiv de  pacient/victime, inclusiv cu mobilizarea resurselor umane, inclusind responsabilitatile si modalitatile de alerta si raspuns, incusiv in functie de natura  pericolului( biologic, chimic, radiologic) a diferitor categorii de personal;
 11. asigurara  controlul   infectiilor asociate asistentei medicale;
 12.  urmărește completarea corectă şi deplină a documentatiei  medicale; controlează şi vizează documentaţia, completarea corectă şi deplină a ei, conform cerințelor  in vederea asigurarii asistentei medciale calitative  si in volum deplin conform Protocolalelor Clinice Nationale si standartelor medico- sanitare de diagnostic si tratament
 13.  asigură păstrarea corectă, evidenţa şi folosirea raţională şi efectivă a preparatelor medicale, aparatajului şi utilajului medical,
 14. evaluarea si asugurarea  subdiviunii cu preparate medicmantoase ,  a conditiilor de  pastrare, prescriere si evidenta a acestora, conform actelor normative in vigoare. acordînd o atenţie deosebită preparatelor din gr.”A”,  semnează bonurile de comandă pentru farmacie;
 15. asigura colaborarea    cu alte subdiviizuni medicale   din cadrul institutiei medico-sanitare;
 16. asigura colaborarea cu Serviciul de Asistenta  Medicala Urgenta Prespitaliceasca, in vederea inbunatatirii calitatii asistentei medicale    acordate si a procesului de conlucrare;
 17.  asigură ridicarea permanentă a calificării profesionale  a   medicilor, personalului medical cu studii medii şi inferior al secţiei;
 18. își  perfecționeaze calitățile și cunoștințele  manageriale  prin participarea la    cursuri de instruire în managementul serviciilor medicale;
 19.  investigheaza reclamatiile pacientilor si ale  apartinatorilor acestora , avind obligatia sa infomrzeaza reclamatul despre rezultatul investigatiei;
 20. asigura respectarea drepturilor pacientului in carul subdiviziunii si a altor prevederi legale in vigoare:
 21. poarta raspunderea disciplinara, administrativa si penala pentru incalcarea prevederilor actelor legislative si normative in limita competentilor atribuite
 22. informează administraţia despre toate accidentele ce au avut loc în secţie;

Responsabilități:

 1.    să prezinte în termenii stabiliţi dările de seamă despre activitatea secţiei;

2.   să menţină ordinea interioară în secţie, disciplina de muncă, să controleze pregătirea şi    executarea serviciului  de către personalul secţiei;

3. să supravegheze întreţinerea şi exploatarea corectă a tuturor încăperilor secţiei, menţinerea lor în curăţenie, precum şi realizarea măsurilor de protecţie contra incendiilor

4 . conduce gospodăria secţiei.

5.  respecta  Regulamentul intern al IMSP SR Ungheni, Contractul Colectiv de munca,   Ordinele si Dispozitiile MS  si  ale Directorului IMSP SR Ungheni;

5. este responsabil de confidențialitatea informației

  Are dreptul:

 1. să participe la selectarea cadrelor, predestinate secţiei;
 2. să dea dispoziţii efectivului subordonat în limitele calificării şi competenţei lor şi să controleze îndeplinirea lor;
 3. să ceară lămuriri de la personalul subordonat în cazul încălcării disciplinei de muncă,deontologiei, regimului sanitar-epidimiologic, neîndeplinirii dispoziţiei date de el;
 4. să controleze îndeplinirea indicaţiilor medicilor de către personalul medical mediu şi inferior;
 5. să primeasci decizii în limita competenţei sale;
 6. să prezinte propuneri de stimulare a efectivului subordonat;
 7. să înainteze spre discuţie propuneri de perfecţionare şi îmbunătăţire a activităţii secţiei;
 8. să participe la şedinţa consiliilor, în cazul, cînd se discută chestiuni legate de activitatea secţiei;
 9. în caz de necesitate să invite, în conformitate cu legislaţia muncii, colaboratorii secţiei în timpul liber al acestora, de noapte, în zile de odihnă  şi sărbătoare pentru asigurarea   asistentei medicale necesare;
 10. să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, societăţi şi alte activităţi cu tematică  relevantă pentru domeniul de activitate, inclusiv  și    peste  hotarele republicii;
 11. să colaboreze cu colegii din ramură, inclusiv şi din alte  instituţii medicale în scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale şi schimbului de experienţă în domeniu;
 12. să beneficieze de drepturile prevăzute de legislaţia RM.

 

Relaţii de colaborare:

Colaborare internă:

-colaborează în procesul exercităroii sarcinilor şi obligaţiilor de serviciu cu administraţia, vice-directorul pe probleme curative, şefii secţiilor altor subdiviziuni, cu colaboratorii subdiviziunii, cu specialiştii secţiei consultativ-diagnostice, cu  Centrul Medicilor de Familie, Centrul Raional de Medicină Preventivă cu specialiştii structurilor subordonate IMSP SR Ungheni.

Colaborare exernă:

- cu  Centrul Medicilor de Familie, Centrul Raional de Medicină Preventivă , Asistența Medicală de Urgență, cu instituţiile medico-sanitare publice la nivel republican.

 

Mijloace de lucru, echipament utilizat:

-culegeri de documente, îndrumări metodice;

-literatură de specialitate, Protocoale clinice;

-calculator, telefon;

-presă, reviste, dicţionare.

                           

      În funcţie de  şef secţie poate fi numit un medic specialist calificat în conformitate cu Regulamentul şi Statutul IMSP SR Ungheni. Şeful secţiei este numit  de către medicul şef prin ordin, în bază de concurs.

 

Cui îi raportează titularul  postului:   directorului instituţiei, vicedirectorului medical

 Cine îi raportează titularului funcţiei: medicii din  secţie, asistenta superioară.

Pe cine îl substitue: medicul de gardă  

Cine îl substituie: după caz alt medic   de profil

Mijloace de lucru, echipament utilizat: calculator, halat alb(costum), bonetă, ciupici, utilaj medical

Capitolul III

Cerinţele postului faţă de persoană

 

Studii: superioare în medicnă

Cunoştinţe:medicale, psihologice, organizatorice, de planificare, lucrul cu informaţia, de comunicare eficientă(verbal şi în  scris), aplanarea situaţiilor de conflict, negociere, lucrul în echipă

Atitudini/comportament:amabilitate, bunăvoinţă, sîrguinţă,  respect faţă de pacienţi şi colaboratori, receptivitate la idei noi, obiectivitate, confidenţialitate, mobilitate, toleranţă, respect, colegialitate , tendință spre dezvoltare profesională continuă, etc.

 

22

Contacte generale

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

0236 251 49

Email

srungheni@ms.md

Formular