Anunț de recrutare

IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37,   anunță concurs pentru  ocuparea funcției  vacante   asistent medical  principal  al IMSP  SR  Ungheni .

 

      La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii   medii  de specialitate  ,  cu o experienta  de munca   in institutii medicale    nu mai putin de 10 ani,   cu categoria I /  superioara de calificare.

    

     Cerintele  postului:

 • cunoasterea  Legislatiei  ce vizeaza ocrotirea sanatatii  , Orinelor si Dispozitiilor   interne   de activitate;    
 • capacități   de planificare,  organizare,  coordonare,  instruire, control;
 • capacități   de comunicare eficienta (verbală şi scrisă),   de   aplanare    a situatiilor de conflict;  
 • capacități    de  negociere,  lucrul in echipa;   
 • capacități     de utilizare    a mijloacelor tehnice de birou.

 

 

     La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

 

    Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

     Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

     Termenul limită de depunere a dosarului  08.06.2022 

         

       Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, 

D

Contacte generale

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

0236 251 49

Email

srungheni@ms.md

Formular