Anunț de recrutare

IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru ocuparea functiei vacante de medic obstetrician ginecolog, sef sectie obstetrică.

 

 

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii în domeniu si cu o experienta de munca curativa nu mai putin de 7 ani, cu categoria I sau superioara de calificare

.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

· cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;

· copia buletinului de identitate;

· copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri

· copia carnetului de muncă;

· cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

· adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

· curriculum vitae;

· referințe de la locurile anterioare de lucru

 

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului 09.11.2021

 

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82,

a

Contacte generale

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

0236 251 49

Email

srungheni@ms.md

Formular