Anunț de recrutare

Anunț   de recrutare

 

 

          IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea  functiei vacante de medic laborant, sef laborator diagnostic clinic .

 

 

     La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu si cu o experienta  de munca curativa    nu mai putin de 7 ani.

.

     La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
  • copia carnetului  de muncă;
  • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

 

    Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

     Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

     Termenul limită de depunere a dosarului 15 .03.2022

         

       Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, 

 

 

 

 

FiŞa postului

 

 

 

Autoritate publică :                   IMSP SR Ungheni

Adresa:                                       Ungheni Str.Naţională 37

Compartiment:                           Laborator Diagnostic Clinic

 

Denumirea  postului/funcţiei:     ŞEF  DE  LABORATOR 

 

 

Aptitudini:          -  cunoaştere metodelor de investigaţii în medicina de laborator

                              -  abilităţi de conducător

      

 

DESCRIEREA  POSTULUI

Scopul general:

1. Proiectează, implementează, dezvoltă şi monitorizează Sistemul de Management şi Manualul Calităţii al laboratorului.

2. Elaborează şi stabileşte politica şi strategia calităţii în laborator.

3. Defineşte, menţine şi monitorizează modelele de îmbunătăţire a calităţii serviciilor.

4. Menţine relaţii cu administraţia instituţiei, corpul medical şi societăţile profesionale.

5. Monitorizează activităţile laboratorului pentru obţinerea unor date medicale sigure în beneficiul managementului sănătăţii pacientului.

6. Planifică şi efectuează servicii de consultanţă privind selectarea examinărilor şi interpretarea rezultatelor, dotarea cu echipamente şi reactivi, folosirea eficientă şi raţională a resurselor.

7. Susţine şi asigură competenţa profesională a personalului.

8. Dezvoltă un mediu ambiant şi sigur pentru personal şi populaţie în acord cu legislaţia în vigoare.

9. Menţine o înaltă morală de lucru, promovează codurile de etică la nivelul personalului.

 

Responsabilităţile şefului de laborator:

 

1. Asigură realizarea calitativă şi la timp a investigaţiilor de laborator, efectuează nemijlocit o parte de investigaţii* (*- în dependenţă de statutul postului).

2. Elaborează instrucţiuni de serviciu pentru toţi colabora­torii laboratorului pe baza regula­mentelor stabilite.

3. Efectuează  distribuirea lucrului între colaboratori.

4. Controlează  lucrul  efectuat  de colaboratorii labora­to­rului şi apreciază calitatea lui,  luând în consideraţie rezultatele controlului de calitate intralaborator (intern) şi rezultatele obţinute în evaluările externe; efectuează controlul veridicităţii rezultatelor primite, siguranţei testelor analitice, corectitudinii întocmirii documentaţiei.

5.  Asigură introducerea în practică a metodelor noi de lucru.

6.  Poartă răspundere de lucrul personalului pe care îl conduce.

7.  Organizează şi realizează măsuri  pentru  ridicarea  nive­lului  de calificare a personalului laboratorului la locul de muncă şi în instituţiile de învăţământ postuniversitar şi/sau instruire profe­sională suplimentară.

8.  Consultă medicii de alte specialităţi pe problemele diag­nos­ticului de laborator.

9. Prezintă administraţiei comanda pentru procurarea utila­jului, truselor de reactivi şi materialelor consumabile, necesare pentru lucrul calitativ şi continuu al laboratorului.

10.  Organizează utilizarea raţională şi efectivă a tehnicii de laborator şi reactivilor.

11. Programează şi monitorizează executarea sistematică a controlului metrologic al echipamentului de laborator.

12.  Monitorizează evidenţa bunurilor materiale, folosirea şi decontarea lor.

13. Elaborează instrucţiuni şi asigură monitorizarea respectării procedurilor de către personalul instituţiei a cerinţelor privitor la recoltarea, transportarea, păstrarea, inactivarea şi neutralizarea materialului biologic.

14. Poartă răspunderea pentru starea sanitară a laboratorului şi îndeplinirea de către personal a cerinţelor regimului antiepidemic la manipularea  cu  materialul biologic.

15. Asigură condiţiile de protecţie a muncii colaboratorilor, controlează respectarea regulilor tehnicii de securitate şi igiena muncii de către personal.

16. Poartă responsabilitatea pentru efectuarea sistematică a controlului de calitate a investigaţiilor de laborator.

17. Efectuează analiza sistematică a indicilor activităţii laboratorului,  pregăteşte şi pune la dispoziţie în termenii stabi­liţi dările de samă despre lucrul efectuat,  elaborează pe baza  lor măsuri privitor la perfecţionarea activităţii laboratorului instituţiei.

18. Şeful de laborator poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale, prevăzute de

regulamentul instituţiei  şi legislaţiei  în vigoare.

 

Drepturile şefului de laborator

            1. Şeful de laborator are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii RM.

2. Să participe la lucrul administraţiei privind selectarea cadrelor pentru laborator, la consfătuiri şi la pregătirea docu­mentelor despre activitatea laboratorului.

3. Să înainteze propuneri către administraţie referitor la perfecţionarea activităţii laboratorului şi ameliorarea condiţiilor de muncă a personalului laboratorului.

4. Să prezinte administraţiei propuneri privitor la premierea sau aplicarea sancţiunilor colaboratorilor laboratorului.

 

5. Să numească din rândul specialiştilor cu studii medicale medii o persoană responsabilă pentru organizarea lucrului lor şi personalului medical inferior.

6. Să participe la lucrările sesiunilor ştiinţifice, conferinţe şi congrese.

7. Să participe la cursuri de reciclare, perfecţionare (cel puţin o dată la 5 ani).

8. Periodic, în ordinea stabilită, să susţină atestaţii cu dreptul de a primi cate­goria de calificare.

 

Sfera relaţiilor:

            Subordonare: Directorului instituţiei –

                                    Vicedirectorului medical

            În subordonare: Colectivul laboratorului diagnostic clinic şi laboratorul de urgenţă

            Colaborare :       Vicedirectorul medical

    Şefii de subdiviziuni, colaboratorii catedrei de Perfecţionare.

 

Substituit :              de medic – laborant , biolog  cu stagiu de muncă nu mai mic de 5 ani

Substituie:               medicul  de laborator

 

Salarizarea:           Conform mijloacelor fondului de salarizare, stimulare materială, premii.

 

Mijloace de lucruEchipamentul de laborator şi de birou utilizat în procedurile de executarea a analizelor de laborator.

 

Condiţii de muncă:  Încăperile Laboratorului Diagnostic Clinic cu respectarea strictă a tehnicii de securitate şi regimului antiepidemic.

 

d

Contacte generale

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

0236 251 49

Email

srungheni@ms.md

Formular