Anunț de recrutare

Anunț   de recrutare

 

 

          IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea  functiei vacante de  sef sectie obstetrica.

 

 

     La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu si cu o experienta  de munca curativa    nu mai putin de 7 ani.

.

     La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

 

    Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

     Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

     Termenul limită de depunere a dosarului 15 .03.2022

         

       Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, 

 

 

  

 

 

 

FIŞA    POSTULUI

ŞEF    SECŢIE   OBSTETRICĂ

 Director al Centrului Perinatal de nivel II

           

Capitolul I

Dispoziții generale

 

Autoritatea:   IMSP   Spitalul  Raional  Ungheni

Adresa:or.Ungheni, str.Națională,37

Compartimentul:  secția obstetrică

Denumirea  postului:  şef secţie, Director al Centrului Perinatal  de nivel II

Nivelul de salarizare: conform legislației în vigoare

 

Capitolul II

Descrierea  funcției

 

Scopul general al postului:

- conducerea   activitații  subdiviziunilor ce întră în componența Centrului perinatologic;

-asigurarea  asistenței calitative obstetricale populației  raionului ,este responsanbil de  pregătirea specială, disciplina şi starea moral psihologică a personalului subordonat, menţinerea ordinii interioare în cadrul secţiei, de integritatea şi starea utilajului, mobilei şi altor bunuri materiale ale secţiei, de conducerea gospodăriei secţieiconduce   activitatea subdiviziunilor ce întră în componența Centrului perinatologic

 

 Directorul Centrului asigură:

 

 1. implimentarea în funcționarea Centrului perinatologic   noilor tehnologii și experiențe în diagnosticul , tratamentul, profilaxia, precum și organizarea asistenței medicale;
 2. implimentarea tehnologiilor moderne în asistența perinatală, promovate de  OMS/UNICEF(suportul psiho-emoțional în sarcină și naștere, alăptarea precoce, inițierea alimentației naturale, principiile de îngrjire esențiale și umană a nou-născutului, etc)
 3. utilizarea noilor forme de evidență în sarcină, nașterea și perioada neonatală(gravidograma, Carnetul medical perinatal, partograma, fișa de reanimare a nou-născutului, etc)
 4. respectarea principiilor  de bază ale regimului curativ protector, alimentării curative, metodelor de reabilitare, etc
 5. reducerea mordibilității gravidelor, paturientelor, lăuzelor, nou-născuților și copiilor;
 6.  utilizarea rațională a remediilor medicamentoase noi și altor preparate medicamentoase;
 7. asigurarea respectării regimului sanitaro-igienic al subdiviziunilor Centrului și efectuarea măsurilor antiepidemice respective;
 8. instituirea sistemului de supraveghere electronică perinatală în   raion;
 9. instituirea sistemului de referire a cazurilor de risc și regionaliozare a asistenței perinatale în raion;
 10. organizarea lucrului organizatoric-metodic la toate nivelurile de asistență medicală perinatală de pe teritoriul  raionului;

 

Directorul Centrului perinatologic este obligat să:

 

 1. efectueze controlul activității subdiviziunilor, cabinetelor și laboratoarelor cu discutarea ulterioară a rezultatelor controlului la Consiliul medical;
 2. analizeze indicii de activitate a subdiviziunilor Centrului perinatologic cu discutarea la conferințe medicale;
 3. aprecieze eficacitatea măsurilor curativ-profilactice efectuate, precum și să studieze sistematic divirgența diagnosticilor ambulatorii de cele spitalicești și anatomo-patologice;
 4. efectueze  vizite sistematice în subdiviziunile centrului;
 5. verifice permanent documentația medicală în vederea respectării cerințelor îndeplinirii ei, corectitudinii și oportunității efecturării indicațiilor medicale și metodelor terapeutice utilizate;
 6.  consulte personal și să petreacă consilii;
 7. asiguire spitalizarea, externarea și transferarea corectă a femeilor și nou-născuților în centre perinatologice de nivelul I și III;
 8. analiza activității serviciului de asistență medicală perinatală județeană cu discutarea sistematică la Consiliile medicale teritoriale și județene;
 9. elaboreze planuri anuale și simestriale de activitate a Centrului perinatologic  și statutului lui;
 10. petreacă lucrul de expertiză a certificatelor de concediu medical și să controleze ordinea eliberării lor;
 11. asigure evidența statistică corectă și prezentarea datelor respective despre funcționarea Centrului perinatologic în termenii stabiliți;
 12. organizeze și să petreacă conferințe științifico-practice și clinico-anatomice pentru medici și personal medical mediu antrenat în îngrijirile perinatale din raion;
 13. plănuească și să asigure petrecerea măsurilor de educație sanitaro-igienică a populației.

 

Directorul Centrului prinatologic are dreptul să:

 

 1. dee indicații conducătorilor și  colaboratorilor subdiviziunilor subordonate;
 2. să menționeze  și să înainteze directorului spitalului propuneri  de sancționare a lucrătorilor;
 3. decidă asupra internării, transferării și externării femeilor, nou-născuților și copiilor în termenii stabiliți;
 4. să primească de la medicul şef informaţia necesară pentru conducerea centrului;
 5. să dea dispoziţii efectivului subordonat în limitele calificării şi competenţei lor şi să controleze îndeplinirea lor;
 6. să ceară lămuriri de la personalul subordonat în cazul încălcării disciplinei de muncă,deontologiei, regimului sanitar-epidimiologic, neîndeplinirii dispoziţiei date de el;
 7. să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, societăţi şi alte activităţi cu tematică  relevantă pentru domeniul de activitate, inclusiv  și    peste  hotarele republicii;
 8. să colaboreze cu colegii din ramură, inclusiv şi din alte  instituţii medicale în scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale şi schimbului de experienţă în domeniu;
 9. să beneficieze de drepturile prevăzute de legislaţia RM.
 10. este responsabil de confidențialitatea informației.

 

 

 

Sarcini de bază a șefului secției obstetrică:

-organizează activitatea personalului medical din subordine şi poartă responsabilitate totală de calitatea şi cultura deservirii  pacienţilor din secţie;

-organizează şi asigură  volumul necesar de investigaţii şi tratament în timpul stabilit;

-asigură o bună armonie în relaţiile sale cu colegii şi subalternii sai pentru o atmosferă sănătoasă în colectivul subordonat, în scopul creării condiţiilor optimale de activitate;

- planifică lucrul secţiei, conform planului activităţilor de bază ale IMSP, misiunilor secţiei şi indicaţiilor şefilor supeiori;

- asigură controlul permanent asupra calităţii activităţii medicilor, asistentelor medicale şi personalului medical inferior subordonat;

- repartizează obligaţiile între personalul secţiei şi  controlează  îndeplinirea lor corectă;

- organizează   investigarea completă şi la timp a pacientelor , îngrijirea necesară după ei;

- asigură îndeplinirea planului stabilit conform prevederilor contractuale cu CNAM;

-  participă activ la promovarea Politicilor, Programelor de dezvoltare a instituţiei;

-asigură păstrarea patrimoniului subdiviziunii subordonate;

-asigură respectarea disciplinei de muncă şi executive a personalului din subordine în conformitate cu Actele normative în vigoare, Statutul şi Regulementul instituţiei, Contractul Colectiv de muncă, Ordinele interne, Regulamentul de activitate a secţiei.

 

Atribuții de serviciu:

 

 1.  asigură pregătirea permanentă a secţiei pentru acordarea ajutorului necesar;
 2. asigură limitarea terapiei medicamentoase în naștere, administrarea ei numai în cazuri de strictă necesitate;
 3. asigură organizarea saloanelor ”mamă-copil”, inițierii alimentației la sînul mamei în primele 30 minute după naștere, propagarea celor 10 pași ai alimentației cu succes, implimentarea parteniriatului la naștere, partoigramei și alimentației naturale, propuse de OMS/UNICEF, pregătirea personalului secției în noilke tehnologii cost-efective și moderne în asistența  intranatală și nou-născutului;
 4. asigură consecutivitatea în examinare și tratament a gravidelor și lăuzelkor; asigurarea unui feed-back cu secția de perinatologie consultativă ; CMF, precum și alte instituții curativ-profilactice ;
 5. petrecerea lucrului educativ cu pacienții;
 6. asigură asistența social legală  a femeilor;
 7. asigură perfectarea corectă a documentației  de evidență medicală în corespundere cu formele aprobate de MS RM;
 8.  întreprinde măsuri pentru perfecţionarea permanentă a procesului curativo-diagnostic în secţie, îmbunătăţirea rezultatelor  tratamentului bolnavilor;
 9. personal efectuează vizita bolnavilor internaţi în secţii în primele zile şi  întărește după ei medici specialişti;
 10.  urmărește completarea corectă şi deplină a fişelor medicale; controlează şi vizează documentaţia, completarea corectă şi deplină a ei, conform cerințelor CNAM,  răspunde de continuitatea de diagnostic, tratament, recuperarea,    respectarea strictă a standartelor medicale, a succesivităţii între policlinică-staţionar-instituţie medicală primară
 11. este responsabil de prezentarea fișei medicale  în Secția Informatică și Statistică medicală  în ziua externării bolnavului ,completată  conform cerințelor Ordinului Ministerului Sănătății nr.426 din 11.05.2012
 12.  asigură păstrarea corectă, evidenţa şi folosirea raţională şi efectivă a preparatelor medicale, aparatajului şi utilajului medical, acordînd o atenţie deosebită preparatelor din gr.”A”,  semnează bonurile de comandă pentru farmacie;
 13.  asigură ridicarea permanentă a calificării medicilor, personalului medical cu studii medii şi inferior al secţiei;
 14. își  perfecționeaze calitățile și cunoștințele  manageriale  prin participarea la    cursuri de instruire în managementul serviciilor medicale;
 15. sistematic  controlează calitatea şi cantitatea hranei primite din cantină pentru alimentarea bolnavilor;
 16. efectuează consultaţii atît în secţia sa, cît şi în alte subdiviziuni ale instituţiei;
 17. informează administraţia despre toate accidentele ce au avut loc în secţie;

 

Șeful secției obstetrică  este obligat:

 1.  să prezinte în termenii stabiliţi dările de seamă despre activitatea secţiei;

2.   să menţină ordinea interioară în secţie, disciplina de muncă, să controleze pregătirea şi         executarea serviciului  de către personalul secţiei;

 3. elaborează graficul de lucru a personalului secției;

 4. petrece sistematic vizitele și contravizitele comune cu medicii ordinatori, efectuează

     examinarea pacientelor internate și a celor în stare gravă:

 5.  consultă medicii ordinatori în întrebările de activitate profesionistă;

 6.  analizează sistematic indicii de activitate a secției;

 7.  la cererea medicului curant și medicului de gardă se prezintă nemijlocit la locul de lucru 

      pentru acordarea ajutorului de urgență;

 8 .informează la timp personalul  medical despre ordinele, indicațiile instructiv-metodice

     a organelor ierarhic  plasate și să asigure executarea lor;

 9. informează operativ directorul Centrului perinatologic de nivel II despre cazurile de 

     urgență și cele excepționale petrecute cu pacienții și cu personalul medical;

10. depistează și să refere gravidele, lăuzele care necesită consultarea sau transferarea

       la centrul perinatologic republican                    

11. să supravegheze întreţinerea şi exploatarea corectă a tuturor încăperilor secţiei,   menţinerea lor în curăţenie, precum şi realizarea măsurilor de protecţie contra incendiilor

12  . conduce gospodăria secţiei.

Șeful secției obstetrică- ginecologie este responsabil de:

 1. asigurarea asistenței medicale de urgență gravidelor în caz de hemoragii, eclampsie, etc. pînă la transportare.
 2. micșorarea nivelului mortalității și a mordibilității gravidelor, lăuzelor și paturientilor;
 3. eliberea certificateloe medicale;
 4. formarea” lanțului cald” pentru evitarea hipotermiei nou-născuților la naștere;
 5. asigurarea regimului sanitaro-igienic și antiepidemic în secție.

  Are dreptul:

 1. să participe la selectarea cadrelor, predestinate secţiei;
 2. să controleze plenicitatea investigării bolnavilor, pregătiţi pentru spitalizare;
 3. să primească de la medicul şef informaţia necesară pentru conducerea secţiei;
 4. să dea dispoziţii efectivului subordonat în limitele calificării şi competenţei lor şi să controleze îndeplinirea lor;
 5. să ceară lămuriri de la personalul subordonat în cazul încălcării disciplinei de muncă,deontologiei, regimului sanitar-epidimiologic, neîndeplinirii dispoziţiei date de el;
 6. să controleze îndeplinirea indicaţiilor medicilor de către personalul medical mediu şi inferior;
 7. să primeasci decizii în limita competenţei sale;
 8. să prezinte propuneri de stimulare a efectivului subordonat;
 9. să înainteze spre discuţie propuneri de perfecţionare şi îmbunătăţire a activităţii secţiei;
 10. să participe la şedinţa consiliilor, în cazul, cînd se discută chestiuni legate de activitatea secţiei;
 11. în caz de necesitate să invite, în conformitate cu legislaţia muncii, colaboratorii secţiei în timpul liber al acestora, de noapte, în zile de odihnă  şi sărbătoare pentru asigurarea procesului curativ-diagnostic;
 12. să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, societăţi şi alte activităţi cu tematică  relevantă pentru domeniul de activitate, inclusiv  și    peste  hotarele republicii;
 13. să colaboreze cu colegii din ramură, inclusiv şi din alte  instituţii medicale în scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale şi schimbului de experienţă în domeniu;
 14. să beneficieze de drepturile prevăzute de legislaţia RM.
 15. este responsabil de confidențialitatea informației.

Relaţii de colaborare:

Colaborare internă:

-colaborează în procesul exercităroii sarcinilor şi obligaţiilor de serviciu cu administraţia, vice-directorul pe probleme curative, şefii secţiilor altor subdiviziuni, cu colaboratorii subdiviziunii, cu specialiştii secţiei consultativ-diagnostice, cu  Centrul Medicilor de Familie, Centrul Raional de Medicină Preventivă cu specialiştii structurilor subordonate IMSP SR Ungheni.

Colaborare exernă:

- cu  Centrul Medicilor de Familie, Centrul Raional de Medicină Preventivă , Asistența Medicală de Urgență, cu instituţiile medico-sanitare publice la nivel republican.

 

Mijloace de lucru, echipament utilizat:

-culegeri de documente, îndrumări metodice;

-literatură de specialitate, Protocoale clinice;

-calculator, telefon;

-presă, reviste, dicţionare.

                           

      În funcţie de  şef secţie poate fi numit un medic specialist calificat în conformitate cu Regulamentul şi Statutul IMSP SR Ungheni. Şeful secţiei este numit  de către medicul şef prin ordin, în bază de concurs.

 

Cui îi raportează titularul  postului:   directorului instituţiei, vicedirectorului medical

 Cine îi raportează titularului funcţiei: medicii din  secţie, asistenta superioară.

Pe cine îl substitue: medic 

Cine îl substituie: după caz alt medic  obstetrician ginecolog

Mijloace de lucru, echipament utilizat: calculator, halat alb(costum), bonetă, ciupici, utilaj medical

Capitolul III

Cerinţele postului faţă de persoană

 

Studii:  superioare in domeniu, cu o experienta de munca curativa nu mai putin de 7 ani si aptitudini organizatorice, cu categoria I sau superioara de calificare

Cunoştinţe:medicale, psihologice, organizatorice, de planificare, lucrul cu informaţia, de comunicare eficientă(verbal şi în  scris), aplanarea situaţiilor de conflict, negociere, lucrul în echipă

Atitudini/comportament:amabilitate, bunăvoinţă, sîrguinţă,  respect faţă de pacienţi şi colaboratori, receptivitate la idei noi, obiectivitate, confidenţialitate, mobilitate, toleranţă, respect, colegialitate , tendință spre dezvoltare profesională continuă, etc.

 

 

y

Contacte generale

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

0236 251 49

Email

srungheni@ms.md

Formular