Anunț de recrutare

Anunț   de recrutare

 

 

          IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcției    asistent medical  principal  

 

     . 

     La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

 

    Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

     Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

     Termenul limită de depunere a dosarului  15.03.2022 

         

       Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, 

 

 

                                                     

                                                             

 

 

 

FIŞA DE POST

                                                ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

                                                                           

                                                            Capitolul I

 

 

AUTORITATEA PUBLICA        IMSP SR Ungheni 

COMPARTIMENTUL                Administratia

ADRESA                                      Str.Nationala 37

DENUMIREA POSTULUI/FUNCTIEI  Asistent medical principal

SALARIZARE:  Conform distribuirii mijloacelor fondului de salarizare                                                           

                                                                                             

Capitolul II

 

SCOPUL GENERAL AL FUNCŢIEI

     Organizarea, dirijarea si consultarea activitatea asistentilor medicali superiori ,  asistentilor medicali din instituţie. Coordoneaza activitatea şi identifică problemele legate de activitatea lor zilnica. Planifica diverse activitati pentru asistentii medicali. Orienteaza subalternii săi spre activităţi conform atribuţiilor de functie.

 

SARCINILE DE BAZA

 • Selectarea si repartizarea cadrelor medicale conform locurilor vacante.
 • Controlul organizarii activitatii personalului medical mediu şi inferior în procesul de investigaţii, tratament şi ingrijire a pacienţilor;
 • Asigurarea dirijării nemijlocite a activitaţii personalului mediu şi inferior al instituţiei,  precum şi controlul asupra calitatii serviciilor prestate;
 • Creşterea permanentă a nivelului competentei profesionale a personalului medical mediu şi inferior;
 • Crearea conditiilor satisfacatoare şi egale de muncă tuturor membrilor colectivului şi formarea atmosferei psihologice sanatoase in instituţie;
 • Creşterea randamentului institutiei prin indeplinirea ordinilor, dispozitiilor Ministerului Sănătatii şi a administraţiei IMSP SR Ungheni 

 

ATRIBUŢIILE DE SERVICIU

 

 • Planifica activitatea Consiliului asistentilor medicali superiori din Institutie,  fiind
  Preşedintele Consiliului.
 • Coordoneaza activitatile asistentilor medicali din sectii, vizand Planurile de perfectionare
  a secţiilor.
 • Planifica , organizeaza  perfectionarea  asistentilor medicali in
  cadrul Institutiei.
 • Planifica specializarea/perfectionarea  asistentilor medicali la Departamentul Formare
  Continua organizeaza îndeplinirea Planului.
 • Inainteaza propuneri pentru angajare si selecteaza asistentii medicali pentru angajare la
  locurile vacante.
 • Primeşte grupurile de studenţi, delegati la stagiile practice in institutie si organizeaza
  indeplinirea Programelor.

 

 • Pregateşte asistentii medicali pentru sustinerea examenului la gradul de calificare si
  prezenta documentele la Comisia de Conferire a Gradului de Calificare in
  profesie.
 • Organizeaza şi  controleaza indeplinirea regimului sanitar - aniepidemic in subdivizinnile
  Institutiei.
 • Asigura instruirea şi perfectarea cunoştintelor asistentelor medicale privind ingrijirea
  medicala adecvata a pacientilor,  aplicarea corecta a tehnicilor de ingrijire, respectarea
  regimului sanitar - igienic si aplicarea masurilor de prevenire si control a infectiilor nozocomiale, de etica si deontologie medicala etc.

RESPONSABILITĂŢILE

 • Este responsabila de instruirea şi perfectarea cunoştintelor personalului din subordine  privind ingrijirea medicala adecvata şi calitatea pacientilor.
 • Este responsabila de aplicarea corecta a tehnicilor aseptice şi respectarea normelor de igiena.
 • Este responsabila de respectarea regimului sanitar - igienic de catre personalul din subordine.
 • Este responsabila de aplicarea in practica a cunoştintelor de catre personalul din subordine şi respectarea masurilor de prevenire a infectiilor nozocomiale.
 • Este responsabila de  implimentarea, monitorizarea si evaluarea Programului Nationala de promovare a sanatatii in SR Ungheni
 • Este responsabila de executarea dispozitiilor verbale şi scrise ale directorului şi directorului medical.

ÎMPUTERNICIRILE

 • Participa la procesul de angajare si eliberare din functie a personalului medical mediu,  inferior cu acordul directorului medical; este  membru al  Comisiei  de organizare si desfasurare a concursului de  selectare  a cadrelor pentru locurile vacante de  asistenti medicali.
 • Inainteza administratiei stationarului propuneri privind mentionarea şi sanctionarea personalului din subordine;
 • Evalueaza calitatea activitatii asistentilor medicali superiori din sectii; a asistentilor medicali si infirmierelor din sectiile stationarului;
 • Asigura in caz de necesitate completarea cu state medicale;
 • Monitorizeaza pastrarea, eliberarea şi  evidenta medicamentelor;
 • Monitorizeaza utilizarea rationala,  pastrarea şi  evidenta echipamentului medical, a tuturor bunurilor materiale si a blanchetelor de evidenta speciale;
 • Verifica respectarea regimului sanitar antiepidemic in sectiile stationarului;
 • Testeaza cunoştintele si deprinderile practice ale asistentilor medicali şi  infirmierelor;
 • Inainteaza propuneri concrete referitor la ameliorarea conditiilor de lucru a subalternilor şi
 • reducerea factorilor nocivi de la locul de munca;
 • Supravegheaza respectarea in sectiile stationarului de catre personalul medical a  drepturilor pacientului;
 • Participa activ la monitorizarea şi profilaxia infectiilor nosocomiale in spital,  respectind instructiunile in vigoare;
 • Asigura  extragera preparatelor medicamentoase, evidenta cheltuelilor, pastrarea lor precum şi a instrumentarului medical, materialului pentru pansament şi  a formularelor standard;
 • Verifica respectarea regimului alimentatiei dietetice a pacientilor;
 • Participa la distribuirea utilajului medical, lenjeriei şi a echipamentului de protectie;
 • Efectueaza controlul activitatii asistentilor medicali superiori din sectii;
 • Se ocupa de studierea şi promovarea schimbului de experienta a subalternilor şi  aplicarea in practica a metodelor rationale şi progresive;
 • Efectueaza controlul respectarii regimului sanitar igienic, antiepidemic şi  curativ ocrotitor de catre personalul din sectii ;
 • Efectueaza zilnic vizite in sectiile din Institutie şi  controlul organizarii locului de lucru,  efectuarii calitative a ingrijirilor de ordine interioara;
 • Verifica respectarea disciplinei de munca ;
 • Supravegheaza comanda la farmacie a medicamentelor,  pastrarea lor,  eliberarea in sectie şi evidenta lor;
 • Controleaza corectitudinea completarii documentatiei medicale in sectii;
 • Verifica calitatea efectuarii in sectii a dezinfectarii,  sterilizarii instrumentelor; a testelor de control şi evidenta lor;
 • Verificarea registrelor sectiilor şi controlul evidentei medicamentelor ;
 • monitorizeaza activitatea  blocului alimentar.

 

CUI ÎI RAPORTEAZĂ  TITULARUL FUNCŢIEI :

 • Directorului IMSP SR Ungheni
 • Vicedirectorului medical

 

CINE  ÎI  RAPORTEAZA TITULARULUI FUNCTIEI:

 • Asistentii  medicalii superiori  din sectii
 • Personalul medical din subdiviziuni

 

PE CINE ÎL SUBSTITUIE:

 • Pe oricare asistent superioar a subdiviziunilor IMSP  SR Ungheni

 

CINE ÎL SUBSTITUIE:

 • Asistent medical  superior  cu un stagiu de munca nu mai mic de 9 ani de calificare superioara.

 

MIJLOACELE DE LUCRU/ ECHIPAMENTUL UTILIZAT

 • Birou,  telefon intern, echipamentul necesar întru exercitarea sarcinilor şi atributiilor de serviciu

CONDITIILE DE MUNCA

 • In conformitate cu regulamentul IMSP SR Ungheni

 

                                                                     Capitolul III

SPECIFICAREA PERSOANEI/CERINTELE POSTULUI FATA DE PERSOANĂ

 

STUDII

 • Studii medii medicale

 

EXPERIENTA PROFESIONALA:

 • Nu mai putin de 9  ani de stagiu de munca, categorie superioara de calificare.

 

CUNOŞTINTE:

 • Limba de stat şi limba rusa
 • Utilizarea calculatorului EXCEL, Word.

 

ABILITATI:

 • Planificare, organizare, coordonare, instruire, control, lucrul cu informatia, comunicare eficienta (verbală şi scrisă), aplanarea situatiilor de conflict, negociere,  lucrul in echipa,  utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

 

ATITUDINI/COMPARTIMENTE:

 • Responsabilitate, respect fata de oameni,  receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinta către dezvoltare profesionala continua etc.

 

w

Contacte generale

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

0236 251 49

Email

srungheni@ms.md

Formular